Training

Praktische trainingen

Het op peil houden van de kwaliteit van examenfunctionarissen is voor elke onderwijsinstelling een must. De betrouwbaarheid van examens is voor een groot deel afhankelijk van bevoegd- en bekwaam personeel. Certiforce biedt trainingen aan voor verschillende examenfunctionarissen. De nadruk van alle Certiforce trainingen ligt op herkenbaarheid en een goede transfer naar de eigen praktijksituatie.

Na afloop van elke training wordt het leerproces van de deelnemer door ons geëvalueerd. De evaluatie wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever en de deelnemer krijgt een bewijs van deelname.

Voor deelnemers die op willen gaan voor certificering, biedt Certiforce de mogelijkheid tot een incompany certificeringstraject. Uiteraard wordt het certificeringstraject uitgevoerd door onafhankelijk examinatoren die op geen enkele wijze betrokken waren bij de training.

Trainingsaanbod Certiforce

De assessor is een sleutelfiguur voor de kwaliteit van de examinering. Hij/zij kan de betrouwbaarheid van het examen – en dus het fundament van de diplomabeslissing – maken of breken. Het trainen van assessoren is een specialisme van Certiforce. In deze training werken de deelnemers aan het vergroten van hun kennis, vaardigheden en kwaliteitsbewustzijn. Het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk en biedt de deelnemers voldoende handvatten om met zelfvertrouwen tot een goed onderbouwd oordeel te komen bij het examen. Het examen wordt hierdoor meer betrouwbaar, valide en transparant.

In de tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Kaders van het examen: landelijke kaders, algemene toetseisen, actuele ontwikkelingen, het gehele examenproces. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen kaders (zoals het handboek examinering).
  • Taken en verantwoordelijkheden van de assessor.
  • Beoordelen door observeren: de WAKKER-methode. Theorie en oefenen tijdens een simulatie.
  • Beoordelen door een Criterium Gericht Interview. Theorie STARR methode en oefenen met een rollenspel.
  • Evalueren van de eigen examenmethode en -instrumenten.
  • Valkuilen van de assessor.
  • Oefenen met examineren aan de hand van de geleerde theorie en toegespitst op de eigen situatie

Assessoren van mbo-instellingen, eventueel samen met praktijkassessoren.

Standaard duurt de training 2 dagen (bij een maatwerktraject kan dit korter of langer zijn).

€ 2.800,- per groep (maximaal 12 deelnemers), btw-vrij.

Aan het ontwikkelen van examens gaat een belangrijke vraag vooraf: ontwikkelen we de examens zelf, kopen we examens in of ontwikkelen we ze samen met andere scholen? Bij mbo-instellingen wordt een substantieel deel van de examens binnen de eigen opleiding/cluster ontwikkeld. Het construeren van betrouwbare, valide en transparante examens is een vak apart. Zonder goed examen geen goede diplomabeslissing. In deze training leert de deelnemer praktijkexamens en/of theorie-examens ontwikkelen. Op basis van actuele ontwikkelingen, wettelijke kaders, onderwijskundige theorie en de eigen (instellings)kwaliteitseisen.

In de tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Visie op examinering en kwaliteit van examens.
  • Verkenning van landelijke kaders, algemene toetstechnische eisen, de Procesarchitectuur Examinering, de PDCA-cyclus, betrokkenheid werkveld.
  • De eigen instellings- of beroeps- of afdelingskwaliteitseisen. Bijvoorbeeld zoals opgesteld in het handboek examinering.
  • Taken en verantwoordelijkheden van de examenconstructeur.
  • Het plannen en organiseren van het ontwikkelproces.
  • Het vertalen van het kwalificatiedossier naar een exameninstrument: het construeren van een praktijkexamen (proeve van bekwaamheid) en/of schriftelijke examens:
   – examenmatrijzen;
   – van prestatie-indicator naar beoordelingsformulier, beoordelingscriteria, antwoordenmodel, normering en cesuur;
   – beschrijven van afnamecondities;
   – instructie voor de kandidaten;
   – handleiding voor de beoordelaars.
  • Het evalueren van de kwaliteit (en bijstellen) van eerder ontwikkelde examens.
  • Reflecteren op de eigen competenties en valkuilen.

Onderwijs en examenprofessionals in het mbo.

Standaard duurt de training 2 dagen (bij een maatwerktraject kan dit korter of langer zijn).

€ 2.800,- per groep (maximaal 12 deelnemers), btw-vrij.

Voor het examineren van de taalprestaties van de student, wordt in veel gevallen een taalassessor ingezet die kennis heeft van het Referentiekader Taal (Meijerink). Tijdens de training leert de taalassessor de taalprestaties van de student zo objectief mogelijk te beoordelen.

In de tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het beoordelen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het beroepsonderwijs.
  • De kaders en regelgeving rondom de examinering in het mbo.
  • Het beoordelen van taalprestaties aan de hand van het Referentiekader Taal.
  • De valkuilen van de taalassessor.
  • Observeren aan de hand van de WAKKER-methodiek.
  • De rol van de gespreksleider: gesprekken voeren op het beoogde taalniveau

De training richt zich op docenten Nederlands die betrokken zijn bij (praktijk)beoordelingen van examen-/EVC-kandidaten. Het Referentiekader Taal (Meijerink) wordt bekend verondersteld.

Standaard duurt de training 2 dagen (bij een maatwerktraject kan dit korter of langer zijn).

€ 2.800,- per groep (maximaal 12 deelnemers), btw-vrij.

Vaak vindt een groot deel van de assessments plaats in het werkveld waar de student zijn praktijkstage vervult. Dit betekent in de meeste gevallen ook dat de praktijkopleider een belangrijke rol heeft bij het beoordelen van de student. De training leert praktijkopleiders hoe om te gaan met een proeve van bekwaamheid en te komen tot een objectieve beoordeling.

In de tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat houdt competentiegericht beoordelen in?.
  • De rol van de praktijkopleider.
  • Beoordelen door observeren: de WAKKER-methode. Theorie en oefenen tijdens een simulatie.
  • Beoordelen door een Criterium Gericht Interview. Theorie STARR methode en oefenen met een rollenspel.
  • Valkuilen van de assessor.
  • Oefenen met examineren aan de hand van de geleerde theorie en toegespitst op de eigen situatie

Docenten in het mbo, praktijkopleiders die competentiegerichte assessments uitvoeren.

Standaard duurt de training 2 dagen (bij een maatwerktraject kan dit korter of langer zijn).

€ 2.800,- per groep (maximaal 12 deelnemers), btw-vrij.

Inter- en supervisie

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitscyclus van uw examenproces zijn intervisie en supervisie sessies met uw examenfunctionarissen.

Intervisie
Certiforce organiseert en begeleidt (incompany) intervisie bijeenkomsten waarbij de examenfunctionarissen met elkaar evalueren op hun rol in het examenproces. Door kalibratie komen de assessoren meer op 1 lijn wat betreft de wijze van examineren en de normering. Dit komt de betrouwbaarheid van de examens ten goede. Certiforce zet verschillende werkvormen in om het maximale uit de bijeenkomst te halen.

Supervisie
Tijdens supervisie is er een op een aandacht voor de kwaliteit van de assessor en de wijze van examineren. Supervisie vindt plaats tijdens het examen. Het resultaat van supervisie is dat de examenfunctionaris persoonlijke feedback krijgt op de wijze van examineren. Hierbij wordt ingegaan op het toepassen van de WAKKER en STARR methode, de houding en objectiviteit tijdens het examen en het geven van feedback. Na de supervisie heeft de examenfunctionaris inzicht in zijn leerpunten.

Tevreden deelnemers

Ik werk al 17 jaar bij dit bedrijf maar ik heb nog nooit zo’n goede training gehad. Hier kan ik zeker iets mee!
Toine Mutsaers, Ardagh
Van begin tot het eind geboeid, goede afwisseling tussen theorie en ermee aan de slag!
Jan Klein Hulze, ROC de Leijgraaf
Na de assessorentraining weet ik daadwerkelijk wat mijn taken en verantwoordelijkheden zijn en durf ik ze ook toe te passen in de praktijk.
Paul van Eck, ROC de Leijgraaf
Door de praktische vertaling van de theorie zag ik voor me wat ik mag en kan doen als assessor. Vooral de simulatie van de Proeve van Bekwaamheid was zeer verhelderend. Certiforce heeft mij zeker meer inzicht en handvatten gegeven.
Richard van Kalkeren, ROC de Leijgraaf

Waarom kiest u voor ons?

Praktijk
Theorie

Interesse in training, inter- of supervisie?

Meld je aan

Geef een reactie